Electrotècnia

De Wikicide

LA WIKI ÉS UNA EINA MÉS, ELS VOSTRES APUNTS SÓN ESSENCIALS, SI DISCREPAU SOBRE QUALSEVOL PUNT COMENTAU-HO A CLASSE !

Contingut

Formulari i altres eines

1a. Avaluació - Principis fonamentals

 1. Un poc d'història
 2. Generació, transformació i distribució en general
 3. Producció i distribució d'energia elèctrica a Espanya i Balears en concret
 4. Concepte d’electricitat - ddp i corrent
 5. Aïllants i conductors
 6. Llei d'Ohm - Vist a ELEC
 7. Unitats i simbologia
 8. Tensió, corrent, potència i energia - Vist a ELEC
  1. Tensió continua i alterna
  2. Corrent continua i alterna
  3. Potències en AC: Activa, reactiva i aparent ( de forma MOLT bàsica ) i la relació entre elles cos(fi)
  4. Energia
 9. Notació exponencial i aïllament de fórmules
 10. Resistència elèctrica
  1. Valor Nominal - Vist a ELEC
  2. Taula de colors - Vist a ELEC
  3. Tolerància - Vist a ELEC
  4. PRACTICA: Mesura de resistències amb el tester
  5. Tipus de resistències
  6. Sèries de resistències
 11. Generació de tensió elèctrica
  1. Inducció
  2. Efecte fotoelèctric
  3. Efecte piezoelèctric
  4. Reacció química
  5. Efecte tèrmic - termoparells
  6. Electricitat estàtica
  7. PRACTICA: Utilització de diferents fonts d'alimentació al laboratori
 12. Efectes del corrent elèctric
  1. Químic
  2. Tèrmic
  3. Magnètic
  4. Lumínic
  5. Mecànic
 13. Piles i acumuladors
  1. Capacitat
  2. Concepte de resistència interna
  3. Formats
  4. Tipus de piles
  5. Tipus d'acumuladors
  6. Associació de generadors
  7. Consells per allargar la vida dels acumuladors
  8. PRACTICA: Associació de vàries fonts d'alimentació
 14. Lleis de Kirchhoff
 15. Condensadors
  1. Capacitat
  2. Tensió de ruptura
  3. Tipus
 16. PRACTICA: Circuits mixtes
Mínims 1a.aval - Només són aplicables als exàmens de la 2a i 3a avaluació !!!
Llista de fòrmules que s'hauran de memoritzar
Qüestionari - 1

2a. Avaluació - Corrent altern / Transformadors

Els punts 8 i 10 no es donen aquesta avaluació del 2012
 1. Corrent altern en detall
  1. Repàs del concepte bàsic
  2. Ones periòdiques
  3. Ones ( període i tensió màxima )
 2. Tensió instantània
 3. Tensió eficaç / màxima
 4. El perquè de l'alta tensió
 5. Circuits RLC sèrie en CA monofàsica
  1. Inductàncies ( concepte genèric )
  2. Reactància capacitiva / Inductiva
  3. Impedància
  4. Tensions sobre condensadors i bobines
  5. Desfasament / cos(fi)
  6. Triangle de potències ( activa, reactiva i aparent )
   1. [1]
  7. Ressonància
 6. Generació de corrent altern trifàsic
 7. Avantatges de la CA enfront de la CC
 8. Transformació estrella – triangle
 9. Instrumentació - PRACTICA
  1. Generador de funcions
  2. Oscil·loscopi
  3. Tester - Tensió i corrent altern
 10. Transformadors - Maquines elèctriques NO rotatives
  1. Principi de funcionament i estructura física ( circuit magnètic )
  2. Relació de transformació
Mínims 2a.aval - Només són aplicables als exàmens de 3a avaluació !!!
Qüestionari - 2

3a. Avaluació - Màquines elèctriques II

 1. Principi de conservació de l'energia aplicat als transformadors / Relació amb el Calibre dels bobinats
 2. Autotransformadors
 3. Conceptes bàsics:
  1. Principis electromagnètics
  2. Efecte Joule al coure
  3. Pèrdues al ferro -[Corrents de Focault] o pèrdues per efecte joule ( calor ) al ferro
  4. Pèrdues Mecàniques - NO als transformadors
 4. Maquines rotatives de CC
  1. Parts del motor / generador CC
  2. Concepte de reversibilitat
  3. Perquè gira un motor CC
  4. Tipus de connexió del circuit d'excitació CC
  5. Variació de velocitat als motors CC
  6. Efectes de l' arrancanda d'un motor
  7. Curvas características ( No entra en mínimos de 2n IEA )
  8. Balanç energètic d'un motor
 5. Màquines rotatives de CA
  1. Característiques principals del motor AC ( No entra en mínimos de 2n IEA )
  2. Parts del motor AC
  3. Perquè gira un motor AC
  4. Relació pols / velocitat de gir
  5. Rendiment
  6. Inversió del sentit de gir
  7. Frenada
  8. Caixa de connexions
  9. Variació de velocitat als motors AC
  10. Efectes de l' arrancanda d'un motor AC
  11. Corbes característiques
  12. Plaques característiques
  13. Conexions estrella/triangle
  14. Motors monofàsics
  1. Motors especials:
   1. Motor Universal
   2. Motor pas a pas


Eines de l'usuari