Electrònica

De Wikicide

Contingut

Magnituds elèctriques en electrònica

Components passius

Resistències o resistors

Condensadors

Inductors

Mínims 1a avaluació

 • Diferenciar perfectament tensió de corrent
 • Coneixer els sinònims dels conceptes anteriors
 • Codificació de colors per a les resistències
 • Llei d’Ohm, potència i energia aplicades a un circuit mixte
 • Càlcul de tensions entre punts no consecutius ( Vac=Vab+Vbc)
 • Polarització de components ( signes a un circuit mixte )
 • Concepte de condensador, dielèctric i rotura del mateix
 • Associació de resistències i condensadors
 • Temps de càrrega i tensió màxima d’un condensador en DC

Mesures i instruments

Mesurament de les magnituds elèctriques

 • Mesurament de tensió
 • Mesurament de corrent elèctric o intensitat
 • Mesurament de la potència
 • Mesurament de l'energia
 • Mesurament de la resistència
 • Mesurament de la inductància i la capacitat

La font d'alimentació i el generador de funcions

 • La font d'alimentació
 • El generador de funcions

Mesurament de senyals alterns amb l'oscil·loscopi

 • Sondes i cables de mesura per a l'oscil·loscopi

Si els selectors es troben en 2 V/divisió i 0.5 ms/divisió. Trobau: a) Vmàx, Vpp, Veficaç, període, freqüència Per el següent senyal Osciloscopi1.jpg

Si els selectors es troben en 1 V/divisió i 2 ms/divisió. Trobau: a) Vmàx, Vpp, Veficaç ,període, freqüència Per el següent senyal Osciloscopi2.jpg

Electrònica digital

Mínims 2a avaluació

Eines de l'usuari